Profil verejného obstarávateľa

DSS pre dospelých Moravský Svätý Ján, SNP 11, 908 71 Moravský Svätý Ján je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. d)  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o verejnom obstarávaní realizuje v súlade s platnou organizačnou štruktúrou.

Verejné obstarávanie podľa rozpočtu na príslušný kalendárny rok, prípadne podľa opodstatnených mimoriadnych požiadaviek, zabezpečujú určené osoby na verejné obstarávanie podľa internej Smernice upravujúcej jednotný postup pri verejnom obstarávaní zákaziek na dodanie tovarov, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb pre DSS pre dospelých Moravský Svätý Ján.

Všetky oznámenia používané vo verejnom obstarávaní sú zverejňované v Profile verejného obstarávateľa a podľa potreby vo Vestníku verejného obstarávania.

 

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov organizácie: DSS pre dospelých Moravský Svätý Ján

Adresa organizácie: SNP 11 , 908 71 Moravský Svätý Ján

IČO: 00596256

Internetová adresa organizácie (URL): www.dssmorsvjan.zupa-tt.sk

Email: dssmorsvjan@zupa-tt.sk

Štatutárny zástupca: Ing. Matlovič Ján– riaditeľ DSS